Вимоги до структури та оформлення матеріалів:

– прізвище, ім’я та по-батькові автора (співавторів) – повністю, без скорочень, вчене звання, вчена ступінь, точна назва посади та місця роботи (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу, без абревіатур), робоча та домашня поштові адреси з індексами, електронна адреса (дуже бажано особиста, а не кафедральна), робочій, домашній та мобільний номери телефонів, основні наукові інтереси (найчастіше – тематика дисертаційного дослідження);

– фотографія (не весільна, не в купальник, без їжї та інших побутових артефактів; бажано документальне або в офісі);

– анотація трьома мовами (укр., рос., англ.) – 3-4 короткі речення; ключові слова – теж трьома мовами, 5-6 позицій. Анотація має лаконічно описувати ваші авторські результати та висновку, а не загальну ситуацію по проблемі. Ключові слова – максимально специфічні, намагайтесь уникати загальної термінології (економіка, менеджмент, механізм, процесс – приклади «поганих» ключових слів, за якими потім складно знайти статтю у міжнародних базах).

– структура тексту статті (згідно вимог ВАКу): постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх публікацій по проблемі; формулювання цілей дослідження; виклад основних результатів та їх обґрунтування; висновки та перспективи подальших досліджень;

– всі структурні розділи по тексту мають бути виділені жирним шрифтом;

– всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;

– всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;

– посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними;

– посилання на власні публікації є не бажаними і допускаються лише в разі нагальної потреби;
- посилання на наш журнал «із ввічливості» є також небажаними та не прискорюють процес прийняття статті у друк у жодному разі;

– якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті;

- вторинне цитування не дозволяється! Якщо Ви цитуєте Адама Сміта – то посилання має бути саме на Сміта, а не на автора, який читав Сміта;

– мінімальний розмір статті – 8 тис. знаків з пробілами, максимальний – 34 тис.; найбільш прийнятний розмір статті – 20-24 тис.;

– інтервал – 1,5; шрифт – 14 пт. Поля – 2 см з кожного боку. Лише Microsoft Word, бажано doc, а не docx. Шрифт – Times New Roman. Всі нетекстові об’єкти мають бути побудовані із застосування засобів Microsoft Word (Microsoft Excel Chart, Microsoft Equation тощо). При побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим;

– у формулах – лише найрозповсюдженіші символи із стандартного набору;

– таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву;

– всі малюнки та графіки мають бути пронумеровані та мати назву;

- список джерел та літератури – не менше 10 позицій, мовами оригіналу (виключення – китайська, японська, корейська та арабська. В такомуразі джерело подається у перекладі на англійську, із вказівкою мови оригінала в дужках);

- Супроводжувальна заява (за наявності співавторів – спільна, за підписами усіх) про те, що стаття є власною розробкою автора (авторів), ніде раніше не друкувалася і не знаходиться на розгляді в інших виданнях, автори дають спільни письмову згоду на публікацію матеріалу саме в АПЕ.

 

- Стаття приймається на розгляд та передається на внутрішню рецензію тільки за наявності повного пакету документів та повних авторських даних.
Редакція лишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при тому головні висновки та авторську стилістику.

 

- Позиція редакції може не співпадати з думкою індивідуального автора, висловленою у статті.
 

- Всі статті розміщаються на платній основі.